A Tengelice Webdesign adatkezelési szabályzata

A Tengelice Webdesign vállalkozás fő profilja a honlap- és webáruház készítés, emellett vállalunk webes grafikai tervezést (logó, névjegykártya, kisarculat), valamint oktatást is.

A vállalkozás tulajdonosa Zulaufné Fehér Ildikó Piroska (adószám: 67389085-1-33 . székhely 2083 solymár, Pacsirta utca 1.) egyéni vállalkozó.

A jelen adatkezelési szabályzat a www.tengeliceweb.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatainak tárolására és kezelésére vonatkozik.

Adatkezelő

Az adatok kezelését és feldolgozását Zulaufné Fehér Ildikó, a továbbiakban adatkezelő végzi.

Tárhely szolgáltató

A weboldal tárhelyszolgáltatója a Tárhelypark Kft. (Adószám: 23289903-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-322570), a továbbiakban Tárhelyszolgáltató.

Számlázás

A számlázást a szamlazz.hu online számlázórendszerrel végezzük (KBOSS.hu Kft., Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-303201).

Adatkezelés

A Tengelice Webdesign a következő típusú adatok tárolását végzi:

Ezen adatok tárolása a Tárhelyszolgáltató szerverén történik, ami biztonságos (titkosított) kapcsolaton keresztül érhető el. Az adatkezelés célja a feliratkozott érdeklődők számára történő információk, ajánlatok, weboldal kezelésével kapcsolatos tudnivalók küldése hírlevél formájában. A hírlevélre feliratkozott személyek bármikor leiratkozhatnak a hírlevélküldő listáról a weboldalon illetve a hírlevelek végén található link segítségével. Ilyenkor adataik véglegesen törlődnek.

Ezen adatok tárolása az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailfiók alatt történik a Tárhelyszolgáltató szerverén. Az adatkezelés célja a levélben történt megkeresésre való válaszadás. Mivel a beérkezett levelek rendszerint a weboldalak karbantartásával illetve fejlesztésével kapcsolatos információkat, kéréseket tartalmaznak, megőrzöm őket mindaddig, amíg a levélíró nem kéri adatainak illetve korábbi leveleinek megsemmisítését. Az adatok törlését az info@tengeliceweb e-mailcímre küldött e-mailben lehet kezdeményezni.

A számlázáshoz szükséges adatokat a www.szamlazz.hu online számlakezelő alkalmazásban tárolom. A szamlazz.hu alkalmazás adatkezeléséről bővebben: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/.

Az elsődleges kapcsolattartás e-mailen keresztül történik (az adatok kezelésével kapcsolatban lásd 3. pont). Mivel az Ügyfelek tárhelye a saját tulajdonukban van, az oda történő belépési adatokat nem tárolom. Ha karbantartási kérelem érkezik, ideiglenes hozzáférést kérek az Ügyféltől, ennek megszüntetése az Ügyfél feladata. Azon Ügyfelek tárhelyére történő belépési adatait azonban, akik rendszeres karbantartást kérnek, a saját számítógépemen őrzöm titkosított file-ban. Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímen keresztül történő kérésre a belépési adatokat véglegesen törlöm. (Ezen Ügyfelek szintén bármikor maguk is megszüntethetik a hozzáférésemet a saját tárhelyükhöz a jelszó megváltoztatásával illetve a hozzám rendelt felhasználó törlésével, blokkolásával.)

Sütik kezelése

Bővebben

Nyilatkozat az adatok kezeléséről

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, az Ügyfelekkel és érdeklődőkkel történő kapcsolattartáson és a weboldalak karbantartásán kívül másra nem használjuk!

Jogorvoslat

Minden érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

(2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)